Nazwa pełna

FUNDACJA PRO PHARMACIA FUTURA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000320168

NIP

5252447588

REGON

141751174

Data rejestracji

24 lutego 2009 r.

Data ostatniej zmiany

11 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 7 / 186, 00-195 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wydawanie książek

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe badania I analizy techniczne

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Badania I analizy związane z jakością żywności

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie chyba, że zarząd jest jednoosobowy. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5. 000,00 pln - oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo prezes fundacji

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Programowa Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009