Nazwa pełna

FUNDACJA PRO PHARMACIA FUTURA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000320168

NIP

5252447588

REGON

141751174

Data rejestracji

24 lutego 2009 r.

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 7 / 186, 00-195 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wydawanie książek

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe badania I analizy techniczne

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Badania I analizy związane z jakością żywności

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie chyba, że zarząd jest jednoosobowy. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5. 000,00 pln - oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo prezes fundacji

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Programowa Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009