Dane aktualne

Nazwa pełna

SIETAR POLSKA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

30 grudnia 2008 r.

KRS

0000320101

NIP

7792350178

REGON

301030353

Adres siedziby

Legnicka 65, 54-206 Wrocław, Polska

Cel działania

Cele stowarzyszenia: a)rozwijanie świadomości I wrażliwości międzykulturowej, b)propagowanie idei międzykulturowego porozumienia, c)tworzenie standardów pracy dla osób zajmujących się komunikacją międzykulturową, d)prowadzenie działalności edukacyjnej I badawczej w zakresie komunikacji międzykulturowej, e)integracja środowiska zawodowego, f)podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej, g)działalność na rzecz mniejszości narodowych, h)działalność wspomagająca rozwój wspólnot I społeczności lokalnych, I)naukę, edukację, oświatę I wychowanie, j)kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury I tradycji, k)działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów I współpracy między społeczeństwami, l)promocję I organizację wolontariatu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, a w szczególności w sprawach majątkowych, niezbędnych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, chyba że dane oświadczenie woli poprzedzone jest uchwałą zarządu upoważniającą dowolnego członka zarządu do złożenia oświadczenia.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 33 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »