Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ PSÓW PRACUJĄCYCH "PSI RATOWNICY"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000320082

NIP

9151752613

REGON

020891940

Adres siedziby

Łąkowa 4, Ligota Piękna, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Przedmiot pozostałej działalności
 • Chów I hodowla pozostałych zwierząt

 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; Produkcja wyrobów z korka, słomy I materiałów używanych do wyplatania

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych I ozdobnych

 • Produkcja statków I konstrukcji pływających

 • Produkcja sprzętu sportowego

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna obuwia I wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych I audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

 • Działalność organizatorów turystyki

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Wynajem I dzierżawa środków transportu wodnego

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Wypożyczanie I dzierżawa sprzętu rekreacyjnego I sportowego

 • Wypożyczanie I dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego I domowego

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Działalność portali internetowych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu I miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu I miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 • Działalność fotograficzna

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Obróbka I usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi

 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność związana z projekcją filmów

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Artystyczna I literacka działalność twórcza

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Działalność związana z grami losowymi I zakładami wzajemnymi

 • Pogrzeby I działalność pokrewna

 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli jest ważne, jeżeli zostanie podpisane przez prezesa I dwóch członków zarządu.

Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 05. 07. 2009 r. Zmiana rozdziału iv

 • 02. 09. 2008 r.; 07. 12. 2008 r. , ustalono nowy tekst jednolity statutu.

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 10.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 06.04.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 28.06.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 27.03.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 27.03.2012

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 27.03.2012

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009

{{ fieldValue.v }}