Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ PSÓW PRACUJĄCYCH "PSI RATOWNICY"

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

22 grudnia 2008 r.

KRS

0000320082

NIP

9151752613

REGON

020891940

Adres siedziby

Łąkowa 4, Ligota Piękna, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Chów I hodowla pozostałych zwierząt

 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; Produkcja wyrobów z korka, słomy I materiałów używanych do wyplatania

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych I ozdobnych

 • Produkcja statków I konstrukcji pływających

 • Produkcja sprzętu sportowego

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna obuwia I wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych I audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

 • Działalność organizatorów turystyki

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Wynajem I dzierżawa środków transportu wodnego

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Wypożyczanie I dzierżawa sprzętu rekreacyjnego I sportowego

 • Wypożyczanie I dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego I domowego

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Działalność portali internetowych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu I miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu I miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 • Działalność fotograficzna

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Obróbka I usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi

 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność związana z projekcją filmów

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Artystyczna I literacka działalność twórcza

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Działalność związana z grami losowymi I zakładami wzajemnymi

 • Pogrzeby I działalność pokrewna

 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli jest ważne, jeżeli zostanie podpisane przez prezesa I dwóch członków zarządu.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009

Ta organizacja ma jeszcze 13 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »