Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 54, obowiązujące od 23 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000319828

NIP

5862228749

REGON

220717041

Data rejestracji

16 grudnia 2008 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

157.7 mln zł

Kapitał wpłacony

157.7 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

  • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

  • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

  • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

  • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przysługuje komplementariuszowi. Do reprezentowania komplementariusza uprawniony jesy zarząd. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji, składania oświadczeń woli i do podpisywania w imieniu komplementariusza upoważnieni są: 1/ dwóch członków zarządu działających łącznie, 2/ członek zarządu działający z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komplementariusze
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008