Nazwa pełna

FUNDACJA "CENTRUM IM. PROFESORA BRONISŁAWA GEREMKA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000319089

NIP

5252446459

REGON

141716380

Data rejestracji

16 grudnia 2008 r.

Adres siedziby

Wilcza 9A / 7, 00-538 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest udokumentowanie, utrwalanie I promowanie pamięci o dorobku, życiu I działalności prof. Bronisława geremka oraz działanie na rzecz rozwoju nauki, myśli I kultury politycznej, rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, kształtowania postaw społecznych, wspierania instytucji zajmujących się ochroną I poszanowaniem praw człowieka, wspierania interesów polski w stosunkach międzynarodowych, wspierania dialogu między różnymi środowiskami I narodami, a zwłaszcza wspierania idei unii europejskiej, jak również niesienie pomocy społecznej, które to cele będą realizowane w sposób zgodny z przesłaniami płynącymi z myśli I drogi życiowej profesora bronisława geremka.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu fundacji upoważnia się samodzielnie jednego członka zarządu, do kwoty 5. 000 zł. Powyżej tej kwoty reprezentacja fundacji jest dwuosobowa.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY