Nazwa pełna

FUNDACJA "CENTRUM IM. PROFESORA BRONISŁAWA GEREMKA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000319089

NIP

5252446459

REGON

141716380

Data rejestracji

16 grudnia 2008 r.

Data ostatniej zmiany

11 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Wilcza 9A / 7, 00-538 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest udokumentowanie, utrwalanie I promowanie pamięci o dorobku, życiu I działalności prof. Bronisława geremka oraz działanie na rzecz rozwoju nauki, myśli I kultury politycznej, rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, kształtowania postaw społecznych, wspierania instytucji zajmujących się ochroną I poszanowaniem praw człowieka, wspierania interesów polski w stosunkach międzynarodowych, wspierania dialogu między różnymi środowiskami I narodami, a zwłaszcza wspierania idei unii europejskiej, jak również niesienie pomocy społecznej, które to cele będą realizowane w sposób zgodny z przesłaniami płynącymi z myśli I drogi życiowej profesora bronisława geremka.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu fundacji upoważnia się samodzielnie jednego członka zarządu, do kwoty 5. 000 zł. Powyżej tej kwoty reprezentacja fundacji jest dwuosobowa.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY