Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 27, obowiązujące od 12 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

APIS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000318739

NIP

5661965926

REGON

141734419

Data rejestracji

5 stycznia 2009 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Widok 4, 23-400 Biłgoraj, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

9.8 mln zł

Kapitał docelowy

172.2 tys. zł

Kapitał wpłacony

9.8 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

300 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Przedmiot pozostałej działalności
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

  • Działalność holdingów finansowych

  • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu reprezentuje spółkę jednoosobowo w przypadku zarządu kolegialnego spółkę reprezentują dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.APISSA.PL

Adres e-mail

BIURO@APISSA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009