Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 7 lutego 2018 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI PRZEMYSKIEJ

KRS

0000317968

NIP

7952472187

REGON

180387686

Adres siedziby

171, Kuńkowce, 37-700 Przemyśl, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

4 grudnia 2008 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do reprezentowania zarządu upoważniony jest prezes zarządu lub w-ce prezes. 2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu zarządu składają łącznie prezes i skarbnik, a pod nieobecność prezesa - skarbnik i v-ce prezes.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

1. Podejmowanie działań mających na celu rozwój miasta i wsi, rolnictwa, edukacji w tym edukacji ekologicznej, poprzez organizowanie różnych imprez, konkursów lub turniejów nt. Ochrony środowiska 2. Edukacja społeczeństwa poprzez organizowanie szkoleń, kursów dla dorosłych, dzieci i młodzieży 3. Podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez organizowanie szkoleń i konkursów wśród dzieci i młodzieży szkolnej 4. Pozyskiwanie środków finansowych na zadania zmierzające do poprawy życia mieszkańców w tym pomoc finansową dla młodzieży uczącej się 5. Organizowanie pomocy dla osób biednych i nie radzących sobie w życiu 6. Organizowanie rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży- szczególnie z rodzin patologicznych i biednych 7. Organizowanie zbiórek społecznych z przeznaczeniem na pomoc charytatywną 8. Dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego ziemi przemyskiej i tożsamości narodowej jej mieszkańców poprzez udzielanie wsparcia zespołom kulturalno-artystycznym działającym na terenie miasta przemyśla i powiatu przemyskiego 9. Promocja ziemi przemyskiej poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez o zasięgu gminnym i ponadgminnym 10. Współpraca z władzami miasta przemyśla i powiatu przemyskiego oraz instytucjami, organizacjami działającymi na terenie gminy 11. Współpraca z administracją rządową i samorządową wszystkich szczebli 12. Współpraca z krajowymi jak i międzynarodowymi instytucjami, organizacjami działającymi na terenie gminy i poza jej granicami 13. Nawiązanie współpracy z młodzieżą pochodzenia Polskiego zamieszkałej poza granicami Polski 14. Współpraca z administracją unii europejskiej wszystkich szczebli oraz strukturami administracyjnymi euroregionów. Cd w statucie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór