Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 37, obowiązujące od 16 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000316388

NIP

9542199882

REGON

273754180

Data rejestracji

13 listopada 2008 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Plac Sławika I Antalla 1, 40-163 Katowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

735.9 tys. zł

Kapitał wpłacony

735.9 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie gazet

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

  • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

  • Działalność usługowa w zakresie informacji

  • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

  • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

  • Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

  • Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy oświadczenia woli w imieniu spółki może składać prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch innych członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008