Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 10 stycznia 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE OCHRONY I BADAŃ ZABYTKÓW PRAWA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000313821

NIP

8961475197

REGON

020881025

Data rejestracji

24 września 2008 r.

Adres siedziby

Przedszkolna 27, Gajków, 55-002 Kamieniec Wrocławski, Polska

Cel działania

Prowadzenie monitoringu, inwentaryzacji i dokumentacji stanu zabyt. Prawa; -opracowywanie progr. Naukowo - badawczych, popieranie, promocję oraz inicjowanie badań nauk. , analitycznych, porównawczych i innych nad dziejami zabyt. Prawa ze szczególnym uwzględnieniem ich historycznej roli w życiu mieszkańców oraz w dziejach m-sta; -współpracę z placówkami muzealnymi, archiwalnymi i bilbliotecznymi w gromadzeniu, zabezpieczeniu, rekonstrukcji, eksponowaniu i popularyzacji zabyt. Dokumentujących historię daw. Prawa; - współpracę z ośrodkami nauko. , placówkami służby ochr. Zabyt. Oraz innymi org. Pożytku publ. W kraju i za granicą, działają. W zakresie objętym celem stow.; - wspieranie oraz org. Zjazdów nauk. , konferencji, seminariów, publ. Odczytów i wykładów oraz realizację progr. Edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy na temat zabyt. Prawa oraz rozwijanie świadomości społecznej w zakresie potrzeby ochrony zabyt. Prawa; - wspomaganie inicjatyw właścicieli i użytkowników zabyt. Prawa na rzecz ich ochrony i udostępniania społeczeństwu; - promocja terenów na, których znajdują się zabyt. Prawa; - promowanie idei utworzenia szlaków tury. Po miejscach, w których zlokalizowane są zabyt. Prawa, org. Rajdów i wycieczek celem popularyzacji tury. , krajoznastwa i aktywnego wypoczynku; - podejmowanie działań mających na celu zachowanie zabyt. Prawa w możliwie najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń oraz dbanie o porządek i bezpie. Miejsc na, których się one zajdują; - niezbędny, natychmiastowy i skuteczny ratunek zagr. Elementów zabyt. Przed dalszym postępującym niszczeniem, ochrona, konserwacja, restauracja i rekonstrukcja zabyt. Prawa; - wspieranie odbudowy i zagospodarowanie na cele tury. Zabyt. Obiektów dawnego prawa i prowadzenie działal. Wydawniczej i infor. W zakresie popularyzacji wiedzy historycznej dot. Zabyt. Prawa.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jednoosobowo przez prezesa. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych powyżej 10. 000 zł wymagają podpisu prezesa i członka zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008