Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ZIELONY GAJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

11 sierpnia 2008 r.

KRS

0000311414

Adres siedziby

Lipowa 37, Szymanów, 51-180 Wrocław, Polska

Cel działania

A. Działalność na rzecz ochrony zdrowia I pomocy społecznej, b. Działalność w zakresie kultury fizycznej I sportu, c. Działalność na rzecz ochrony środowiska, d. Działanie w zakresie dobroczynności, e. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska I jego mieszkańców. F. Aktywizowanie ludności w działalności na rzecz ochrony środowiska I poszanowania jego zasobów, oraz własnego rozwoju biologicznego, g. Działalność I realizacja zadań w zakresie zamieszkiwania I wypoczynku na warunkach zgodnych z zasadami ochrony środowiska, h. Wspieranie I pomoc działaniom dla tworzenia warunków przebywania I zamieszkiwania w symbiozie z lokalnym środowiskiem kulturowym, oraz przyrodniczym, I. Działalność I rozwijanie wśród członków, oraz lokalnej ludności inicjatyw gospodarczych w tym inwestycyjnych, remontowych I usługowych zgodnych z zasadami ochrony I poszanowania środowiska przyrodniczego I kulturowego, j. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg I infrastruktury, k. Aktywizacja ludzi w wieku poprodukcyjnym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa I składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 2 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »