Nazwa pełna

FUNDACJA CENTRUM KOPERNIKA

KRS

0000311106

NIP

6762385496

REGON

120743627

Adres siedziby

Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

1 sierpnia 2008 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu uprawniony jest do reprezentacji fundacji samodzielnie.

Cel działania

Celem fundacji jest wspieranie społecznie użytecznej działalności organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, w szczególności w formie: a. Działalności wspomagającej prowadzenie interdyscyplinarnych projektów badawczych mających za przedmiot jedną z następujących dziedzin: i. Astronomię i kosmologię ii. Biologię, iii. Filozofię, iv. Fizykę, v. Historię nauki, vi. Matematykę, vii. Teologię, b. Współpracy przy realizacji projektów naukowych, edukacyjnych, oświatowych oraz wychowawczych, c. Samodzielnego wykonywania zadań wspierających rozwój naukowy, d. Działalności charytatywnej, e. Prowadzenia oraz wspierania działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

288,3 tys. zł

2017 r.

189,9 tys. zł

Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013