Nazwa pełna

"MOLEN-WIND" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000307904

NIP

7962839413

REGON

141482969

Data rejestracji

11 czerwca 2008 r.

Data ostatniej zmiany

21 listopada 2018 r.

Adres siedziby

Legionów 122 D, 26-110 Skarżysko-Kamienna, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe górnictwo I wydobywanie

 • Działalność usługowa wspomagająca górnictwo I wydobywanie

 • Produkcja artykułów spożywczych

 • Produkcja napojów

 • Produkcja wyrobów tytoniowych

 • Produkcja wyrobów tekstylnych

 • Produkcja odzieży

 • Produkcja skór I wyrobów ze skór wyprawionych

 • Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; Produkcja wyrobów ze słomy I materiałów używanych do wyplatania

 • Produkcja papieru I wyrobów z papieru

 • Poligrafia I reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Produkcja chemikaliów I wyrobów chemicznych

 • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków I pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 • Produkcja wyrobów z gumy I tworzyw sztucznych

 • Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

 • Produkcja metali

 • Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn I urządzeń

 • Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych I optycznych

 • Produkcja urządzeń elektrycznych

 • Produkcja maszyn I urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep I naczep, z wyłączeniem motocykli

 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

 • Produkcja mebli

 • Pozostała produkcja wyrobów

 • Naprawa, konserwacja I instalowanie maszyn I urządzeń

 • Wytwarzanie I zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę I powietrze do układów klimatyzacyjnych

 • Pobór, uzdatnianie I dostarczanie wody

 • Odprowadzanie I oczyszczanie ścieków

 • Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem I unieszkodliwianiem odpadów; Odzysk surowców

 • Działalność związana z rekultywacją I pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej I wodnej

 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Handel hurtowy I detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 • Magazynowanie I działalność usługowa wspomagająca transport

 • Pozostała działalność pocztowa I kurierska

 • Zakwaterowanie

 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Działalność w zakresie architektury I inżynierii; Badania I analizy techniczne

 • Badania naukowe I prace rozwojowe

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

 • Wynajem I dzierżawa

 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników I agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji I działalności z nią związane

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach I zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • Edukacja

 • Opieka zdrowotna

 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania

 • Działalność twórcza związana z kulturą I rozrywką

 • Działalność sportowa, rozrywkowa I rekreacyjna

 • Naprawa I konserwacja komputerów I artykułów użytku osobistego I domowego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw I obowiązków majątkowych I niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki, w przypadku zarządu wieloosobowego, upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 11 czerwca 2008 r.

  20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 czerwca 2008 r.

  20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 czerwca 2008 r.

  20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 czerwca 2008 r.

  20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 czerwca 2008 r.

  20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008