Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 20 kwietnia 2010 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KLUBY FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU-FOR

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000307392

Data rejestracji

12 czerwca 2008 r.

Adres siedziby

Al.szucha 2/4 / 20, 00-582 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest wspieranie działalności społecznej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji demokratycznych w rzeczpospolitej Polskiej, jak również podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu zaangażowania Polskiego społeczeństwa w działania, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi rzeczpospolitej Polskiej oraz urzeczywistnianiu zasad demokratycznego państwa prawa, a także działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY