Nazwa pełna

SINTHOME- GRUPA PSYCHOANALIZY LACANOWSKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000306502

NIP

5252427692

REGON

141443774

Adres siedziby

Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność wspomagająca edukację

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Artystyczna I literacka działalność twórcza

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • Zmiana z dnia 20 lutego 2016 roku. Zmiana ust. 7 pkt 1, ust. 8 pkt 1, ust. 8 pkt 2, ust. 30 pkt 2; Dodaje się ust. 8 pkt 5, 6, 7, 8, 9; Ust. 29 pkt 7; Ust. 31 pkt 1 ppkt: prowadzonej działalności gospodarczej; Ust. 31 pkt 6. Zmiana z dnia 28 września 2016 roku ust. 7 pkt 1, ust. 8, ust. 29 pkt 7 po ust. 8 dodano rozdział iia, a w nim ustępy 8a, 8b, 8c, 8d.

 • 18 października 2014 r. - uchwalono nowe brzmienie statutu 24. 01. 2015 r. - zmiana rozdział iii pkt 16, rozdział v pkt 31 ppkt 1

 • 23. 01. 2010 r. , p. 20, p. 23, p. 30, p. 31, p. 32, p. 24

 • 02 marca 2008

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 26.03.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016

{{ fieldValue.v }}