Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 20 maja 2008 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE SILNY REGION

KRS

0000306286

Adres siedziby

Al. Papieża Jana Pawła II 11 / 2, 70-415 Szczecin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

20 maja 2008 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych stowarzyszenia oraz reprezentowania stowarzyszenia uprawnionych jest łącznie dwóch członków zarządu.

Cel działania

1. Inicjowanie i wspieranie szeroko rozumianej współpracy na rzecz rozwoju regionu zachodniopomorskiego, 2. Rozwijanie i wspieranie inicjatyw społecznych, sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, społecznemu i kulturalnemu regionu zachodniopomorskiego, 3. Wytwarzanie sprzyjającej atmosfery i szacunku dla rozwoju przedsiębiorczości regionalnej na płaszczyźnie porozumienia i współpracy, 4. Upowszechnianie idei przesiębiorczości, 5. Rozwijanie i upowszechnianie postaw samorządowych, nastawianych na aktywne współdziałanie w rozwoju samorządności, 6. Udział we współpracy z jednostkami samorządowymi województwa, 7. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 8. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, a także rozwój turystyki w regionie, 11. Podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 12. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 13. Działalność edukacyjna w zakresie przedsiębiorczości, turystyki i nauki języków obcych, 14. Promowania regionalnych artystów, w szczególności tych, którzy w swojej działalności podejmują i promują tematykę regiony zachodniopomorskiego, 15. Wspierania działalności artystycznej i twórczej związanej z regionem zachodniopomorskim, 16. Prowadzenia działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór