Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 34, obowiązujące od 3 lutego 2020 r.

Nazwa pełna

VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000305793

NIP

7591554483

REGON

551186334

Data rejestracji

14 maja 2008 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Kąty Grodziskie 105, 03-289 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2 mln zł

Kapitał wpłacony

2 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Przedmiot pozostałej działalności
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

  • Roboty związane z budową dróg i autostrad

  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Działalność rachunkowo-księgowa (z wyłączeniem doradztwa podatkowego i działalności biegłych rewidentów)

  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przysługuje: prezesowi zarządu jednoosobowo, wiceprezesowi zarządu działającemu łącznie z drugim członkiem zarządu lub z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres WWW

HTTPS://WWW.VICTORIADOM.PL/

Adres e-mail

SEKRETARIAT@VICTORIADOM.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008