Nazwa pełna

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000305178

NIP

1070010731

REGON

141387142

Adres siedziby

Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

30 kwietnia 2008 r.

Kapitał zakładowy

1,3 mld zł

Kapitał wpłacony

1,3 mld zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

16,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu banku upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo jeden członek zarządu działający łacznie z prokurentem lub pełnomocnikiem.

 • Od 1 lipca 2021 r.

  WICEPREZES ZARZĄDU

 • Od 26 października 2022 r.

  WICEPREZES ZARZĄDU

 • Od 29 czerwca 2024 r.

  CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WICEPREZESA ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 36 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

ALR

Liczba wyemitowanych akcji:

130,6 mln

Wartość rynkowa:

7,1 mld zł

Decyzje UOKiK

14 października 2022 r.

DOZIK-14/2022

Klauzule niedozwolone

13 czerwca 2022 r.

DKK-144/2022

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 35 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 22 grudnia 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2015 r.

182,5 tys. zł

2011 r.

258,6 tys. zł

2010 r.

638 tys. zł

2010
2011
2015
638 tys. zł 258,6 tys. zł 182,5 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008