Nazwa pełna

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000305178

NIP

1070010731

REGON

141387142

Data rejestracji

30 kwietnia 2008 r.

Data ostatniej zmiany

7 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.3 mld zł

Kapitał wpłacony

1.3 mld zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

16.2 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów

Przedmiot pozostałej działalności
  • Prowadzenie innych rachunków bankowych

  • Udzielanie kredytów

  • Udzielanie I potwierdzenie gwarancji bankowych oraz otwieranie I potwierdzenie akredytyw

  • Emitowanie bankowych papierów wartościowych

  • Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych

  • Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywaniem operacji przy ich użyciu

  • Prowadzenie skupu I sprzedaży wartości dewizowych

  • Prowadzenie działalności maklerskiej

  • Pełnienie funkcji agenta rozliczeniowego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu banku upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo jeden członek zarządu działający łacznie z prokurentem lub pełnomocnikiem.

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008