Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 25 lipca 2011 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "INSTYTUT WSPIERANIA ROZWOJU LOKALNEGO"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000305035

NIP

9661949473

REGON

200210369

Data rejestracji

30 kwietnia 2008 r.

Adres siedziby

Gen. Władysława Andersa 38 / 119, 15-113 Białystok, Polska

Cel działania

Działalność publiczna na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: 1. Działalności charytatywnej, 2. Prac badawczych i studiów dotyczących procesów, mechanizmów i instrumentów pobudzania rozwoju społeczno - gospodarczego, 3. Wspierania rozwoju osób, grup i obszarów marginalizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, zdegradowanych i restrukturyzowanych oraz ich mieszkańców i instytucji, 4. Działań na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania sektora publicznego, 5. Działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 6. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, 7. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 8. Przyczyniania się do wzrostu zdolności absorpcyjnej funduszy pomocowych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, 9. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 10. Promocji wzajemnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego, 11. Promocji i realizację idei partnerstwa publiczno-prywatnego, 12. Działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, 13. Wspomagania lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych, 14. Wspierania nauki i przedsiębiorczości intelektualnej, 15. Współtworzenia gospodarki opartej na wiedzy, 16. Upowszechniania wiedzy dotyczącej najnowszych metod zarządzania, 17. Zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w funkcjonowaniu sektora prywatnego i publicznego, 18. Promocji idei równych szans, 19. Wspierania przedsiębiorczości, 20. Promocji i organizacji wolontariatu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwuosobowo w tym prezes

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY