Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "ZESPÓŁ LUDOWY SZYMANOWIANIE"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

24 kwietnia 2008 r.

KRS

0000304433

NIP

9151741555

REGON

020774217

Adres siedziby

Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Cel działania

1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot I społeczności lokalnych; 2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury I dziedzictwa narodowego; 3. Podtrzymywanie I upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej; 4. Działalność charytatywna; 5. Nauka, edukacja, oświata I wychowanie; 6. Działalność na rzecz dzieci I młodzieży, w tym wypoczynek dzieci I młodzieży; 7. Promocja I organizacja wolontariatu; 8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 10. Upowszechnianie kultury fizycznej I sportu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest prezes lub wiceprezes I skarbnik działający łącznie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 1 powiązanie historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »