Nazwa pełna

HSBC BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000030437

NIP

5260211469

REGON

003871238

Data rejestracji

27 lipca 2001 r.

Adres siedziby

Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

393.2 mln zł

Kapitał wpłacony

393.2 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Udzielanie kredytów I pożyczek pieniężnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów

 • Prowadzenie innych, niż wymienione w pkt 1, rachunków bankowych

 • Udzielanie I potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie I potwierdzanie akredytów

 • Udzielanie I potwierdzanie poręczeń

 • Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych

 • Wykonywanie terminowych operacji finansowych

 • Dokonywać obrotu papierami wartościowymi

 • Świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych

 • Wykonywać usługi forfaitingowe, factoringowe, leasingowe

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu banku uprawnieni są prezes zarządu - samodzielnie, dwaj członkowie zarządu łącznie, członek zarządu łącznie z prokurentem lub członek zarządu z pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 32281 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001