Dane aktualne

Nazwa pełna

"KAPITAŁ ZIEMSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 kwietnia 2008 r.

KRS

0000303654

NIP

5272576627

REGON

141414910

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Adres siedziby

Stanisława Żaryna 5 / 96, 02-525 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2019-02-28

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie wykopów I wierceń geologiczno-inżynierskich

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Reklama

 • Działalność agencji reklamowych

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów I pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

 • Transport drogowy towarów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu dwuosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008

Ta organizacja ma jeszcze 11 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »