Nazwa pełna

NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000030330

NIP

5261021021

REGON

010928125

Data rejestracji

24 lipca 2001 r.

Adres siedziby

Wołoska 24, 02-675 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

319.4 mln zł

Kapitał wpłacony

319.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych

 • Dokonywanie obrotu papierami wartościowymi

 • Wykonywanie, w zakresie niewymagającym odrębnego zezwolenia, czynności, których przedmiotem są papiery wartościowe emitowane przez skarb państwa lub narodowy bank polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego maklerskie instrumenty finansowe, polegających na: a) przyjmowaniu I przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia tych instrumentów; B) wykonywaniu zleceń, o których mowa w lit. A na rachunek dającego zlecenie; C) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek tych instrumentów; D) zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba tych instrumentów.

 • Nabywanie I zbywanie nieruchomości

 • Ewidencjonowanie I prowadzenie rachunków, na podstawie rachunków, na których są zapisywane maklerskie instrumenty finansowe, oraz przechowywanie I rejestrowanie zmian stanu posiadania maklerskich instrumentów finansowych w zakresie nie wymagającym odrębnego zezwolenia

 • Świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów działających łącznie.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 43245 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

SPRAWOZDANIA FINANSOWE W MONITORZE POLSKIM B (PAR. 36 STATUTU).

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1995