Nazwa pełna

NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000030330

NIP

5261021021

REGON

010928125

Data rejestracji

24 lipca 2001 r.

Data ostatniej zmiany

30 września 2019 r.

Adres siedziby

Wołoska 24, 02-675 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

319.4 mln zł

Kapitał wpłacony

319.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych

 • Dokonywanie obrotu papierami wartościowymi

 • Wykonywanie, w zakresie niewymagającym odrębnego zezwolenia, czynności, których przedmiotem są papiery wartościowe emitowane przez skarb państwa lub narodowy bank polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego maklerskie instrumenty finansowe, polegających na: a) przyjmowaniu I przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia tych instrumentów; B) wykonywaniu zleceń, o których mowa w lit. A na rachunek dającego zlecenie; C) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek tych instrumentów; D) zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba tych instrumentów.

 • Nabywanie I zbywanie nieruchomości

 • Ewidencjonowanie I prowadzenie rachunków, na podstawie rachunków, na których są zapisywane maklerskie instrumenty finansowe, oraz przechowywanie I rejestrowanie zmian stanu posiadania maklerskich instrumentów finansowych w zakresie nie wymagającym odrębnego zezwolenia

 • Świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów działających łącznie.

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 43245 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

SPRAWOZDANIA FINANSOWE W MONITORZE POLSKIM B (PAR. 36 STATUTU).

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1995