Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 7 lutego 2018 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KULTURALNO-ARTYSTYCZNE "MEGAFON"

KRS

0000302940

NIP

8792668981

REGON

341309680

Adres siedziby

Koniuchy 13A / 20, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

2 kwietnia 2008 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do podpisywania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia upoważnione są dwie osoby - prezes oraz jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Cel działania

Tworzenie w toruniu aktywnego ośrodka i kreowanie środ. Artyst. , podnoszenie poziomu progr. I organiz. Krajowych i międzynar. Wydarzeń kult. ,rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie zachowania i popularyzacji Polskiego i światowego dziedzictwa kultur. ,integracja środowisk artyst. ,wspieranie ruchów amatorskich, których zadaniem jest rozwój intelektualny i twórczy jednost. Ludzkiej,współpraca z centrami wymiany młodzieży, tworzenie progr. Rozwojowych dla miast i gmin w zakresie nowych rozwiązań promocyjnych,promocja gmin objętych zasięgiem dział. Stowarz. ,prowadzenie diał. Oświatowej, szkoleniowej i edukacyjnej,prowadzenie dział. Statutowej wśród młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi,nawiązywanie kontaktów i współpraca z Polskimi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami posiadającymi podobne cele stat. , zwłaszcza z partnerskich miast torunia,powoływanie nowych organizacji, komitetów i sekcji europejskich oraz zrzeszeń, które zajmują się pomocą organizacjom kulturalnym, popularyzacja i propagowanie Polskiej i światowej historii, kultury i sztuki, rozpowszechnianie treści kulturalnych: artystycznych, społecznych, religijnych i etnicznych, ochrona dóbr historycznych i kultur. , budzenie zrozumienia i szacunku dla Polskiego i światowego dziedzictwa kultur. Poprzez zbliżenie i popularyzację jego wartości, wspieranie członków stowarz. W realizacji ich dział. Artystycznej, popularyzacja idei mediacji społ. ,uczestniczenie w tworzeniu i realizacji programu rozwoju kultur. M. Torunia, a zwłaszcza wszelkich inicjatyw dążących do uzyskania przez toruń statusu "Toruń europejska stolica kultury 2016",udzielanie pomocy cudzoziemcom przebywającym na ter. Rp w zakresie pośrednictwa i współpracy przy organizacji wydarzeń kult. I artyst. , współpraca z europejskimi i międzynarodowymi organiz. O podobnych celach, współpraca ze środkami masowego przekazu przy realizacji i popularyzacji działań stow.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór