Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "ZWIERZĘTA LUDZIOM"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000302303

NIP

5252431067

REGON

141368423

Data rejestracji

27 marca 2008 r.

Data ostatniej zmiany

10 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Diamentowa 1 / 7, 05-077 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Reklama

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt

 • Szkolenie psów I innych zwierząt dla potrzeb pracy z człowiekiem, a zwłaszcza z osobami niepełnosprawnymi lub niedostosowanymi społecznie

 • Działalność szkoleniową z zakresu zooterapii, pozytywnych metod szkolenia I wykorzystania zwierząt w pracy z człowiekiem

 • Prowadzenie działalności edukacyjnej w placówkach oświatowych poszerzającej społeczną wiedzą na temat postępowania ze zwierzętami

 • Organizowanie seminariów, wykładów, konferencji, spotkań, wyjazdów, pikników, festynów, wystaw I warsztatów

 • Organizowanie ogólnodostępnych imprez o charakterze integracyjnym I edukacyjnym

 • Organizowanie wycieczek, obozów I turnusów rehabilitacyjnych

 • Prowadzenie działalności wydawniczej dla celów statutowych

 • Prowadzenie placówek rehabilitacyjnych, ośrodków dziennego pobytu I świetlic środowiskowych oraz innych ośrodków, w których zoo terapia jest jedną ze stosowanych metod terapeutycznych

 • Prowadzenie badań naukowych nad wykorzystaniem pracy zwierząt w terapii I rehabilitacji ludzi oraz w innych dziedzinach służących człowiekowi

 • Prowadzenie wraz z innymi organizacjami krajowymi I międzynarodowymi kampanii upowszechniających zooterapię jako metodę rehabilitacji

 • Współpracę z krajowymi I międzynarodowymi organizacjami I prowadzenie wspólnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci I młodzieży, a także osób starszych

 • Organizacja warsztatów I szkoleń rozwoju osobistego, prowadzenie coachingu indywidualnego

 • Prowadzenie programów rozwojowych dla osób starszych obejmujących teren całej polski oraz baz danych związanych z tymi programami

 • Analizowanie I syntezowanie danych otrzymywanych w ramach prowadzonych baz programowych I prezentowanie tych ogólnopolskich wyników

 • Podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się I ograniczanie zjawisk patologii społecznych, w tym w szczególności dyskryminacji ze względu na wiek

 • Współpraca z placówkami szkolnymi działającymi w systemie oświaty, a w szczególności z uniwersytetami trzeciego wieku, w zakresie edukacji "Przez całe życie" , a także z placówkami prowadzącymi edukację dzieci I młodzieży, w tym ze szkołami I przedszkolami ogólnymi, specjalnymi I integracyjnymi

 • Skupianie wokół idei stowarzyszenia ludzi w polsce I poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych I naukowych

 • Organizowanie akcji propagandowych I edukacyjnych

 • Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których cele są spójne z celami statutowymi stowarzyszenia

 • Organizowanie społeczności lokalnej w zakresie realizacji celów stowarzyszenia

 • Wzmiacnianie I integrację środowik, które pracują na rzecz seniorów

 • Propagowanie idei dobrostanu zwierząt pracujących, towarzyszących człowiekowi oraz hodowlanych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia w sprawach majątkowych stowarzyszenia wymagają dla swej ważności podpisu prezesa lub dwóch członków zarządu działających razem. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających razem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017