Nazwa pełna

INICJATYWA FIRM RODZINNYCH

KRS

0000302185

NIP

5252427781

REGON

141402775

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

21 marca 2008 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 31 wpisów historycznych
Cel działania

Promocja i popieranie modelu działalności gospodarczej w oparciu o więzi rodzinne i kulturę organizacyjną o głębokim wymiarze społecznym. W szczególności celami społecznymi są: 1. Integrowanie środowisk firm rodzinnych 2. Wspieranie działalności firm rodzinnych 3. Wspieranie i promowanie standardów etycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej 4. Wspieranie i promowanie idei wolności gospodarczej 5. Wspieranie i promowanie idei państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – PREZES/WICEPREZES/CZŁONEK ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

57,5 zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

2,9 mln zł

2,7 mln zł