Nazwa pełna

VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000030117

NIP

8960000701

REGON

930778024

Data rejestracji

24 lipca 2001 r.

Data ostatniej zmiany

26 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

26. 09. 2001 r. Notariusz jolanta ołpińska, kancelaria notarialna we wrocławiu, rep. A nr 5237/01 uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Finanse

Kapitał zakładowy

30.1 mln zł

Kapitał wpłacony

38.7 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie oraz każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6074 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1995