Nazwa pełna

VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000030117

NIP

8960000701

REGON

930778024

Data rejestracji

24 lipca 2001 r.

Adres siedziby

Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

26. 09. 2001 r. Notariusz jolanta ołpińska, kancelaria notarialna we wrocławiu, rep. A nr 5237/01 uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Finanse

Kapitał zakładowy

32.4 mln zł

Kapitał wpłacony

38.7 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie oraz każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6074 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1995