Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI I KULTURY DZIESIĄTKA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000300313

NIP

7792376597

REGON

300791506

Data rejestracji

27 lutego 2008 r.

Adres siedziby

Podlaska 4, 60-623 Poznań, Polska

Cel działania

Działanie na rzecz dobra ogólnego, zwłaszcza zaś poprzez 1. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, naukowej i innej zmierzającej do samodoskonalenia i rozwoju osobistego, 2. Szerzenie dobroczynności, pomocy wzajemnej, zdrowych zasad kultury fizycznej i sportu, przygotowanie do zawodu w oparciu o najlepsze tradycje i wzory nauki i kultury Polskiej, 3. Troskę o pełny i wszechstronny rozwój człowieka, zgodnie z prawdą o człowieku, w duchu miłości ojczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem jej historii i tradycji.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań stowarzyszenia wymagana jest obecność przynajmniej 2 członków zarządu, w tym prezesa lub skarbnika

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY