Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 11 sierpnia 2011 r.

Nazwa pełna

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "WROTA KARPAT WSCHODNICH"

KRS

0000299771

NIP

7952442358

REGON

180318722

Adres siedziby

Rynek 8, 37-740 Bircza, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

21 lutego 2008 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Dla ważnosci oświadczeń woli, pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa i jednego z członków zarządu lub osoby przez zarzad upoważnionej. 2. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób prezesa i jednego z członków zarządu lub osób przez nich upoważnionych. 3. W uzasadnionych przypadkach zarząd może wyznaczyć pełnomocnika do reprezentacji, podejmowania wiążących decyzji merytorycznych i finansowych oraz składania ważnych oświadczeń woli i podpisywania dokumentów.

Cel działania

"Wkw" została powołana i działa w celu: a/ promocji obszarów wiejskich gmin zrzeszonych w "Wkw" b/ szeroko pojętego rozwoju turystyki, a w szczególności: - inicjowania i kreowania działań społecznych i gospodarczych w dziedzinie turystyki i produktów regionalnych; - wspierania, funkcjonowania i rozwoju turystyki oraz prowadzenia informacji i działalności turystycznej i około turystycznej; - inicjowania, opiniowania i wspomagania planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej; - integracji gmin i powiatów regionu w zakresie rozwoju turystyki i produktów regionalnych; - koordynacji wszelkich działań pro turystycznych; - wsparcia tworzenia i promocji produktów turystycznych i regionalnych. C/ propagowania i podejmowania działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz edukacji i informacji ekologicznej jak również ochrony i promocji krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych regionu. D/ rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju regionalnego. E/ mobilizowania ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów gmin zrzeszonych w "Wkw". F/ upowszechniania i wymiany informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach gmin zrzeszonych w "Wkw". G/ opracowywania, konsultowania, aktualizacji i wdrażania dokumentów wpływających na rozwój lokalny i regionalny

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski