SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000029655

Numer NIP

8961158226

Numer REGON

931189821

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: 1) WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI, Z KTÓRYCH JEDEN POWINIEN BYĆ PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI, LUB 2) WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCYMI WICEPREZESAMI ZARZĄDU SPÓŁKI.

Kapitał zakładowy

15.6 mln

ul. Plac Europejski 1

00-844 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
 • 64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
 • 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
 • 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
 • 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
 • 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
 • 66, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
 • 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
 • 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
 • 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Wspólnicy
 • 31.079 (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.539.500,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE MILIONÓW PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
Ten podmiot jest wspólnikiem w: