Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 4 stycznia 2008 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW EUROPEJSKICH " PRO REGIO"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000295635

Data rejestracji

4 stycznia 2008 r.

Adres siedziby

Płocka 17 / 148, 01-231 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju regionalnego - tym gospodarczego, społecznego, kulturalnego oraz terytrialnego rp. 2. Rozpowszechnianie informacji o programach, inicjatywach oraz środkach finansowych pochodzących z budżetu unii europejskiej. 3. Wspieranie edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych celem wykształcenia umiejętności koniecznych do funkcjonowania obywateli w zjednoczonej europie. 4. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju aktywności społecznej. 5. Wspieranie budowania społeczeństwa obywatelskiego. 6. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i promocji społeczeństwa informacyjnego. 7. Animowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami gospodarczymi, naukowymi oraz kulturalnymi. 8. Wspieranie, integracja i promocja organizacji pozarządowych. 9. Wspieranie działań na rzecz ochrony oraz promocji zdrowia. 10. Wspieranie oraz promocja inicjatyw ekologicznych. 11. Wspieranie oraz promocja turystyki, sportu i rekreacji. 12. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju oraz promocji partnerstwa publiczno-prywatnego. 13. Wspieranie inicjatyw mających na celu budowanie postaw etycznych oraz przeciwdziałanie korupcji.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu: prezesa lub wiceprezesa i innego upoważnionego członka zarządu

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY