Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 28 kwietnia 2009 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO TRADYCJI AKADEMICKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000294909

NIP

7010102958

REGON

141260186

Data rejestracji

14 grudnia 2007 r.

Adres siedziby

Białobrzeska 34 / 140, 02-341 Warszawa, Polska

Cel działania

A. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; B. Działalność na rzecz promocji Polskiej nauki, edukacji, oświaty i wychowania; C. Propagowanie i wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; D. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; E. Upwszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; F. Propagowanie kultury fizycznej i sportu; H. Prowadzenie działalności charytatywnej; I. Prowadzenie działalności kulturalnej; J. Niesienie pomocy polakom zamieszkałym poza granicami kraju; G. Ochrona i promocja zdrowia;

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do kompetencji zarządu należy: a. Składanie oświadczeń woli przez dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa, działających łącznie; B. Składanie oświadczeń woli w sprawah majątkowych przez dwóch członków prezydium, w tym prezesa albo wiceprezesa oraz skarbnika, działających łącznie;

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY