FUNDACJA

Numer KRS

0000292425

Numer NIP

1231134020

Numer REGON

141221128

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Data przyznania statusu OPP

Adres WWW

WWW.BULLERBYN.ORG.PL

Sposób reprezentacji

FUNDACJĘ REPREZENTUJE, W TYM SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

ul. Nieziemska 1

Wilcza Góra

05-506 Lesznowola

Polska

Działalność według PKD
 • 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
 • 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
 • 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 85, 10, Z, WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • 85, 20, Z, SZKOŁY PODSTAWOWE
 • 85, 31, A, GIMNAZJA
 • 85, 31, B, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 • 85, 32, C, SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY
 • 85, 41, Z, SZKOŁY POLICEALNE
 • 85, 52, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
 • 86, 90, E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 88, 91, Z, OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI
 • 88, 99, Z, POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA