Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 26, obowiązujące od 15 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA BULLERBYN NA RZECZ WSPÓLNOTY DZIECI I DOROSŁYCH

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000292425

NIP

1231134020

REGON

141221128

Data rejestracji

19 listopada 2007 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Nieziemska 1, Wilcza Góra, 05-506 Lesznowola, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Wychowanie przedszkolne

 • Szkoły podstawowe

 • Gimnazja

 • Licea ogólnokształcące

 • Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

 • Szkoły policealne

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Opieka dzienna nad dziećmi

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pozostałe formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (inicjowanie i wspieranie oraz samodzielne prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia w tym terapeutycznej)

 • Opieka dzienna nad dziećmi (inicjowanie i wspieranie oraz samodzielne prowadzenie działalności psychopedagogicznej)

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (inicjowanie i wspieranie oraz samodzielne prowadzenie pomocy społecznej)

 • Wydawanie książek (inicjowanie i wspieranie oraz samodzielne prowadzenie działalności informacyjnej)

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (inicjowanie i wspieranie oraz samodzielne prowadzenie działalności informacyjnej)

 • Pozostała działalność wydawnicza (inicjowanie i wspieranie oraz samodzielne prowadzenie działalności informacyjnej)

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (inicjowanie i wspieranie oraz samodzielne prowadzenie działalności badawczej i naukowej)

 • Wychowanie przedszkolne (inicjowanie i wspieranie oraz samodzielne prowadzenie działalności edukacyjnej)

 • Szkoły podstawowe (inicjowanie i wspieranie oraz samodzielnie prowadzenie działalności edukacyjnej)

 • Gimnazja (inicjowanie i wspieranie oraz samodzielne prowadzenie działalności edukacyjnej)

 • Szkoły specjalne przysposabiające do pracy (inicjowanie i wspieranie oraz samodzielne prowadzenie działalności edukacyjnej)

 • Szkoły policealne (inicjowanie i wspieranie oraz samodzielne prowadzenie działalności edukacyjnej)

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (inicjowanie i wspieranie oraz samodzielne prowadzenie działalności edukacyjnej)

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Fundację reprezentuje, w tym składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych, prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres WWW

WWW.BULLERBYN.ORG.PL

Adres e-mail

FUNDACJA@BULLERBYN.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE