Nazwa pełna

FUNDACJA BULLERBYN NA RZECZ WSPÓLNOTY DZIECI I DOROSŁYCH

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000292425

NIP

1231134020

REGON

141221128

Data rejestracji

19 listopada 2007 r.

Adres siedziby

Nieziemska 1, Wilcza Góra, 05-506 Lesznowola, Polska

Cel działania

1. Wspieranie i promowanie wszelkich ruchów o charakterze edukacyjnym, pedagogicznym, terapeutycznym i informacyjnym, rozwijającym zdrowe podstawy wobec budowania więzi międzyludzkich, w szczególności międzypokoleniowych i międzykulturowych w celu kształtowania podstaw porozumienia, zarówno społecznego jak i interpersonalnego 2. Inicjowanie i stymulowanie rozmaitych form aktywności w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań na polu budowania więzi międzyludzkich, w oparciu o kształtowanie pozytywnych wzorców istnienia człowieka we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego korzystania ze środków wymiany informacji i współczesnej kultury masowej 3. Stwarzanie warunków sprzyjających pozytywnemu wykorzystaniu potencjału twórczego osób pozbawionych środków do jego rozwoju, dotkniętego ograniczeniami społecznymi, socjalnymi, środowiskowymi i terytorialnymi w zakresie mobilności kulturowej (niepełnosprawność, skutki segregacji rasowej i płciowej, penitencjaryzm etc. ) 4. W szczególności utworzenie i prowadzenie ośrodka edukacyjno- warsztatowego, miejsca spotkań i aktywności dzieci, młodzieży, wychowawców, psychologów, pedagogów, twórców, teoretyków oraz społeczności lokalnej i wszystkich zainteresowanych problematyką budowlaną więzi międzyludzkich.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Fundację reprezentuje, w tym składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych, prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

FUNDACJA@BULLERBYN.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY