Nazwa pełna

FUNDACJA BULLERBYN NA RZECZ WSPÓLNOTY DZIECI I DOROSŁYCH

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000292425

NIP

1231134020

REGON

141221128

Data rejestracji

19 listopada 2007 r.

Adres siedziby

Nieziemska 1, Wilcza Góra, 05-506 Lesznowola, Polska

Cel działania

1. Wspieranie i promowanie wszelkich ruchów o charakterze edukacyjnym, pedagogicznym, terapeutycznym i informacyjnym, rozwijającym zdrowe podstawy wobec budowania więzi międzyludzkich, w szczególności międzypokoleniowych i międzykulturowych w celu kształtowania podstaw porozumienia, zarówno społecznego jak i interpersonalnego 2. Inicjowanie i stymulowanie rozmaitych form aktywności w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań na polu budowania więzi międzyludzkich, w oparciu o kształtowanie pozytywnych wzorców istnienia człowieka we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego korzystania ze środków wymiany informacji i współczesnej kultury masowej 3. Stwarzanie warunków sprzyjających pozytywnemu wykorzystaniu potencjału twórczego osób pozbawionych środków do jego rozwoju, dotkniętego ograniczeniami społecznymi, socjalnymi, środowiskowymi i terytorialnymi w zakresie mobilności kulturowej (niepełnosprawność, skutki segregacji rasowej i płciowej, penitencjaryzm etc. ) 4. W szczególności utworzenie i prowadzenie ośrodka edukacyjno- warsztatowego, miejsca spotkań i aktywności dzieci, młodzieży, wychowawców, psychologów, pedagogów, twórców, teoretyków oraz społeczności lokalnej i wszystkich zainteresowanych problematyką budowlaną więzi międzyludzkich.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

30,4 tys. zł

2019 r.

11,6 tys. zł

2014 r.

10,4 tys. zł

2014
2019
2020
10,4 tys. zł 11,6 tys. zł 30,4 tys. zł
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Fundację reprezentuje, w tym składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych, prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

FUNDACJA@BULLERBYN.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY