FUNDACJA

Numer KRS

0000292425

Numer NIP

1231134020

Numer REGON

141221128

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Data przyznania statusu OPP

Sposób reprezentacji

FUNDACJĘ REPREZENTUJE, W TYM SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

ul. Nieziemska 1

Wilcza Góra

05-506 Lesznowola

Polska

Działalność według PKD
 • 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
 • 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
 • 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 85, 10, Z, WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • 85, 20, Z, SZKOŁY PODSTAWOWE
 • 85, 31, A, GIMNAZJA
 • 85, 31, B, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 • 85, 32, C, SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY
 • 85, 41, Z, SZKOŁY POLICEALNE
 • 85, 52, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
 • 86, 90, E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 88, 91, Z, OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI
 • 88, 99, Z, POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA