Nazwa pełna

GMINNE STOWARZYSZENIE KOBIET

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000292240

NIP

7952435878

REGON

180279353

Data rejestracji

8 listopada 2007 r.

Data ostatniej zmiany

23 listopada 2015 r.

Adres siedziby

Przemyska 10, 37-750 Dubiecko, Polska

Cel działania

Celem działania stowarzyszenia jest: 1. Pomoc rodzinie wiejskiej w wychowaniu, kształceniu I zapewnieniu różnych form wypoczynku dzieci I młodzieży. 2. Działania na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki oraz zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich poprzez rozwój oświaty zdrowotnej, kultury zdrowotnej mieszkańców wsi oraz pomocy ludziom starszym I niepełnosprawnym; 3. Rozwijania różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet, aktywnych form walki z bezrobociem, poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu, prowadzenia wszechstronnej edukacji kobiet, 4. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym I uzależnieniom, wspieranie grup szczególnego ryzyka; 5. Zwiększania uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze, kultywowanie folkloru I sztuki ludowej, podtrzymywanie tradycji regionu, krzewienie kultury, 6. Współdziałanie z państwowymi, samorządowymi, związkowymi, społecznymi, spółdzielczymi, wyznaniowymi, prywatnymi instytucjami oraz środkami masowego przekazu, 7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej, 8. Integracja społeczna I zawodowa osób niepełnosprawnych, 9. Pomoc kobietom samotnym I w trudnej sytuacji życiowej, 10. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 11. Propagowanie partnerskiego modelu rodziny oraz podkreślenie wartości pracy kobiety na rzecz gospodarstwa domowego, 12. Upowszechniania I ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet I mężczyzn w różnych dziedzinach życia, 13. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot I społeczności lokalnych, 14. Nauki, edukacji, oświaty I wychowania, 15. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury I tradycji, 16. Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi, zainteresowań I uzdolnień kobiet, 17. Promowanie członkiń szczególnie uzdolnionych, 18. Organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli (w tym powodujące zaciągnięcie zobowiązań majątkowych) w imieniu stowarzyszenia składa prezes lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY