Nazwa pełna

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY "SALVATOR"

KRS

0000290351

NIP

8862877225

REGON

020623850

Adres siedziby

Królewiecka 9, 58-300 Wałbrzych, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

10 października 2007 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu fundacji składa prezes lub dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Cel działania

Prowadzenie wszechstronnej działalności w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z różnych środowisk oraz wspieranie ich reintegracji poprzez prowadznie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, charytatywnym i innnych.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

59,8 tys. zł

2017 r.

22,8 tys. zł