Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 3 listopada 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ GMINY BRZESZCZE "BRZOST"

KRS

0000029005

NIP

5492101702

REGON

356268830

Adres siedziby

Osiedle Paderewskiego 40A, 32-626 Jawiszowice, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

13 sierpnia 2001 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz, w tym składania w jego imieniu oświadczeń woli, nieobciążających majątku stowarzyszenia uprawniony jest prezes lub wiceprezes zarządu. 2. Do składania oświadczeń woli obciążających majątek stowarzyszenia, zawierania umów i udzielenia pełnomocnictwa do tych czynności uprawniony jest prezes lub wiceprezes i jeden członek zarządu. 3. Do zawierania w imieniu stowarzyszenia umów z członkiem zarządu oraz do reprezentowania stowarzyszenia w sporach między członkiem zarządu a stowarzyszeniem uprawniony jest reprezentant komisji rewizyjnej, wskazany uchwałą tego organu, bądź pełnomocnik wskazany przez walne zebranie członków stowarzyszenia.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Cel działania

1. Ocalenie od zapomnienia historii gminy brzeszcze oraz lokalnej kultury ludowej poprzez organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i działań mających na celu ich ochronę, a także podniesienie ich znaczenia wśród społeczności lokalnej; 2. Promocja lokalnych twórców kultury i sztuki; 3. Integracja środowiska osób, przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu oświęcimskiego; 4. Rozwój edukacji, kultury, sportu i ochrony zdrowia w gminie brzeszcze; 5. Poszanowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego z terenu gminy brzeszcze; 6. Integracja społeczności lokalnej oraz promowanie w niej idei samorządności; 7. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego; 8. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej mieszkańców gminy brzeszcze; 9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu gminy brzeszcze; 10. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy brzeszcze; 11. Działalność na rzecz rewitalizacji; L2. Promocja gminy brzeszcze; 13. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, a także kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw życiowych, wolnych od uzależnień; 14. Działalność na rzecz organizacji o podobnych celach statutowych.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Adres e-mail

BRZOST@BRZOST.BRZESZCZE.PL

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 2714 SĄD OKRĘGOWY WYDZIAŁ I CYWILNY SEKCJA REJESTROWA W KATOWICACH