Nazwa pełna

GRUPA PRODUCENCKA YO! SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000288777

NIP

9542611791

REGON

240749918

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 września 2007 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki i działania w jej imieniu upoważniony jest samodzielnie każdy członek zarządu. W przypadku powołania zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje samodzielnie prezes zarządu lub dwóch prokurentów łącznie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • JAKO OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ (APELLA S.A.), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW (ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIR. 3 USTAWY Z DNIA 01.03.2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU)

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 2 lutego 2021 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2014 r.

7,5 tys. zł

2010 r.

15 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008