Nazwa pełna

FUNDACJA "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000284505

Data rejestracji

12 lipca 2007 r.

Data ostatniej zmiany

11 sierpnia 2009 r.

Adres siedziby

Stara 4, 00-231 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Upamiętnianie osób, które - bez względu na ich narodowość, pochodzenie czy wyznanie - położyły zasługi w walce o niepodległość I suwerenność polski, przez co stały się ofiarami terroru nazistowskiego I komunistycznego. 2. Odbudowa ducha narodu polskiego, głównie przez dążenie do spopularyzowania w społeczeństwie - przede wszystkim wśród młodzieży - sylwetek ludzi szczególnie zasłużonych dla polski w czasie ii wojny światowej I po jej zakończeniu 3. Propagowanie I utrwalanie wiedzy na temat polskiego wkładu w zwycięstwo w ii wojnie światowej I roli polskiej opozycji demokratycznej w obaleniu systemu komunistycznego, a także przeciwdziałanie próbom marginalizacji bądź umniejszania wkładu polaków w pokonanie totalitaryzmów : nazistowskiego I komunistycznego. 4. Przybliżanie prawdy o okresie zmagań o wolność polityczną w polsce. Dążenie do wyjaśnienia spraw I wydarzeń których zakłamanie było celem prl. 5. Propagowanie postaw otwartości na mniejszości narodowe, etniczne I religijne w nawiązaniu do ideałów pierwszej rzeczpospolitej. Przywracanie pamięci o tych przedstawicielach mniejszości, którzy ponieśli ofiary w walce z systemem totalitarnym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa prezes zarządu lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY