Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 23 maja 2007 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWA HUFCÓW POLSKICH IM.STANISŁAWA SEDLACZKA

KRS

0000281221

Adres siedziby

Kluczowa 6 / 20, 01-929 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

23 maja 2007 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

§ 12 ust. 4 statutu do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia, w szczególności oświadczeń woli w sprawach finansowych i majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.

Cel działania

1. Uposzechnianie myśli i osoby stanisława sedlaczka; 2. Utrzymywanie i upowszechnianie dziedzictwa harcerstwa Polskiego - hufców Polskich.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór