Nazwa pełna

RADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LUBELSZCZYZNY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000279894

NIP

7123071774

REGON

060249017

Data rejestracji

8 maja 2007 r.

Data ostatniej zmiany

11 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Weteranów 24B, 20-044 Lublin, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: 1. Przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na terenie lubelszczyzny, 2. Promowanie lubelszczyzny jako regionu atrakcyjnego dla inwestycji gospodarczych, 3. Wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury, służącej rozwojowi gospodarczemu lubelszczyzny, 4. Reprezentowanie interesów przedsiębiorców, rzemieślników, rolników I innych pracodawców w kontaktach z organami administracji rządowej I samorządowej oraz innymi instytucjami I podmiotami działającymi na lubelszczyźnie, 5. Konsolidacja środowisk prowadzących działalność gospodarczą na terenie rzeczpospolitej polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem lubelszczyzny, 6. Promocja przedsiębiorczości I efektywności gospodarowania, 7. Budowa w społeczeństwie pozytywnego wizerunku pracodawców I przedsiębiorców, 8. Promowanie I utrwalanie zasad uczciwości w działalności gospodarczej, 9. Promowanie przedsiębiorczości odpowiedzialnej społecznie.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest prezes zarządu działający łacznie z wiceprezesem lub innym członkiem zarządu, bądź wiceprezes zarządu działający łącznie z prezesem lub innym członkiem zarządu, z zastrzeżeniem §31 niniejszego statutu. Do składania oświadczeń woli w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia uprawnione są osoby, wymienione w §26 ust. 5 niniejszego ststutu, przy czym gdy wartość praw lub obowiązków majątkowych przekracza kwotę 5000 złotych wymagane jest współdziałanie tych osób ze skarbnikiem.

Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY