Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I POMOCY WSI ZAWADA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000279181

NIP

8722290448

REGON

180230039

Data rejestracji

20 kwietnia 2007 r.

Adres siedziby

154, Zawada, 39-200 Dębica, Polska

Cel działania

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - podejmowanie inicjatyw społecznych dotyczących infrastruktury, ochrony zdrowia, rozwoju kultury i sportu - wspieranie rozwoju przedsiebiorczości - pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej - krzewienie kultury, sztuki i tradycji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - prowadzenie działalności charytatywnej - prowadzenie działalności na rzecz społeczeństwa wsi zawada - popieranie działań promocyjnych gminy

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest prezes zarządu i jeden członek zarządu łącznie lub dwaj członkowie zarządu łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY