Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 20 marca 2007 r.

Nazwa pełna

FEDERACJA ORGANIZACJI KRESOWYCH

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000276771

REGON

011060887

Data rejestracji

20 marca 2007 r.

Adres siedziby

Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem działania federacji jest koordynacja działalności wynikającej z zadań statutuowych stowarzyszeń zrzeszających polaków pochodzących z historycznych ziem rzeczypospolitej Polskiej, ich potomków bądź innych osób interesujących się sprawami tych ziem. (art. 7 statutu)

Rada Naczelna Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Sposób reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych określa art. 31 pkt. 3 i art. 34 statutu art. 31 do kompetencji rady naczelnej i jej prezydium należy: 3. Reprezentowanie federacji na zewnątrz art. 34 zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu federacji zaciągają łącznie, przewodniczący lub jego zastępca, sekretarz oraz skarbnik

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 13 ---