Nazwa pełna

FUNDACJA STABILO

KRS

0000276478

NIP

9562193598

REGON

340292143

Adres siedziby

Fosa Staromiejska 30 / 6, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

16 marca 2007 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu fundacji składa dwóch członków zarządu działających łącznie albo jednoosobowo prezes zarządu, na podstawie stosownej uchwały zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Cel działania

1. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu ze względu na płeć, wiek, wyznawany światopogląd oraz orientację seksualną 2. Działanie na rzecz podnoszenia świadomości ochrony zdrowia psych. , a w szczególności propagowanie przełamującej społeczne stereotypy wiedzy na temat chorób psych. , możliwych form terapii oraz konieczności jej podejmowania. 3. Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób dotkniętych chorobami psych. W szczególności poprzez organizowanie dla w/w stosownych szkoleń, kursów oraz doradztwa zawod. , psych. I prawnego. 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społ. Oraz działanie na rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w szczególności poprzez organizowanie dla w/w stosownych szkoleń, kursów oraz doradztwa zawod. , psych. Oraz prawnego. 5. Animacja działań kulturalnych o charakterze promocyjnym, socjalizacyjnym i terapeutycznym m. In. Poprzez organizacje koncertów, wernisaży. 6. Wspieranie, integracja i promocja organizacji pozarządowych oraz ich działań. 7. Promocja idei wolontariatu. 8. Działalność wspomagająca rozwój gosopdarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 10. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 11. Promocja zasady partnerstwa, w tym międzysektorowego oraz promocja organizacji społecznych. 12. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz społeczeństwa informacyjnego. 13. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 14. Upowszechnianie nowych technologii i innowacji. 15. Animacja kultury, propagowanie obywatelskiej aktywności kulturalnej. 16. Ochrona i promocja zdrowia oraz finansowanie lub dofinansowywanie leczenia i rehabilitacji. 17. Rozszerzenie i podniesienie świadomości społ. W zakresie ochrony środowiska oraz ekologicznego trybu życia oraz zrównoważonego rozwoju.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

506,4 tys. zł

2013 r.

162,9 zł

2012 r.

10,2 tys. zł

2012
2013
2020
10,2 tys. zł 162,9 zł 506,4 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

4,1 mln zł

3,4 mln zł

2007 - 2013

5

4,5 mln zł

3,8 mln zł

Łącznie

8

8,6 mln zł

7,3 mln zł

Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011