Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH "PRZYSTAŃ"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000275851

NIP

6020076759

REGON

180293650

Data rejestracji

7 marca 2007 r.

Data ostatniej zmiany

10 października 2012 r.

Adres siedziby

T.buli 3, 37-410 Ulanów, Polska

Cel działania

1. Aktywizowanie I integrowanie środowiska lokalnego 2. Działania na rzecz samorządności I demokracji 3. Inicjowanie I wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji I kultury 4. Podejmowanie działań na rzecz ekologii I ochrony przyrody 5. Kultywowanie tradycji I ochrona dziedzictwa kulturoego w regione 6. Działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu, rekreacji I turystyki 7. Promowanie zdrowego stylu życia 8. Wspieranie osób znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej 9. Inicjowanie I wspieranie działań na rzecz profilaktyki I rozwiązywania problemów społecznych 10. Wyrównywanie szans edukacyjnych 11. Rozwijanie współpracy I kontaktów między społecznościami różnych narodów I działanie na rzecz integracji europejskiej 12. Wspieranie działalności wydawniczej 13. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Prowadzenie działalności o charakterze informacyjnym I oświatowo edukacyjnym poprzez organizowanie kursów, szkoleń, seminariow I konferencji, w tym edukacji dorosłych w zakresie animacji I pracy z młodzieżą

 • Organizowanie wycieczek dla dzieci, młodzieży I dorosłych oraz różnych form wypoczynku np. Spływów kajakowych, wycieczek rowerowych

 • Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych I rozrywkowych

 • Wydawanie materiałów informacyjnych I promocyjnych

 • Organizacja imprez rekreacyjnych I sportowych

 • Animacja aktywności społecznej I edukacyjnej oraz promocja postaw przedsiębiorczych wsród mieszkańców, w tym szczególnie młodzieży

 • Organizacja obozów narciarskich, zajęć z gier zespołowych oraz nauki pływania

 • Organizowanie wycieczek dla dzieci, młodzieży I dorosłych oraz różnych form wypoczynku np. Spływów kajakowych, wycieczek

 • Wydawaniw materiałów informacyjnych I promocyjnych

 • Sprzedaż wytwarzanych pamiątek regionalnych

 • Wypożyczanie kajaków, nart, namiotów

 • Wytwarzanie modeli tratewek I innych pamiątek regionalnych

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Budowanie lokalnego partnerstwa pomiędzy samorządem lokalnym, administarcją rządową, środowiskami biznesu oraz organizacjami pozarządowymi I szkołami

 • Realizacja prpgramów I projektów

 • Promocja I organizacja wolontariatu

 • Współpraca z krajowymi I zagranicznymi instytucjami

 • Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych I rozrywkowych

 • Wypożyczanie kajaków, nart, namiotów

 • Podejmowanie działań na rzecz młodzieży marginalizowanej lub zagrożonej marginalizacją

 • Organizacja imprez rekreacyjnych I sportowych

 • Organizacja akcji charytatywnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do reprezentowania stowarzyszenia jest upoważniony prezes lub wiceprezes zarządu jednoosobowo, bądź dwóch innych członków zarządu działających łącznie. 2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych stowarzyszenia zawierania umów I udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawnieni są prezes oraz wiceprezes lub sekretarz.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.SILPRZYSTAN.PL

Adres e-mail

SILPRZYSTAN@WP.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY