Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 22 lutego 2007 r.

Nazwa pełna

UKRAIŃSKO - POLSKA FUNDACJA PSARY

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000275002

Data rejestracji

22 lutego 2007 r.

Adres siedziby

Marwin 31, 32-410 Dobczyce, Polska

Cel działania

1. Prowadzenie działań na rzecz zbliżenia i współpracy pomiędzy Polską ukrainą i strukturami europejskimi. 2. Utworzenie i prowadzenie w pałacu reyów w psarach ośrodka międzynarodowych spotkań, będącego platformą swobodnej i wszechstronnej wymiany idei, dialogu i pojednania oraz współpracy na płaszczyźnie społecznej, politycznej, kulturalnej, edukacyjnej i gospodarczej społeczeństw i państw europy środkowo-wschodniej. 3. Remont, rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego zespołu pałacowo- parkowego w psarach. 4. Wspieranie społecznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju regionu psar i okolicznych miejscowości.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie. 2. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do prowadzenia spraw fundacji.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY