FUNDACJA

Numer KRS

0000275002

Numer NIP

0

Numer REGON

0

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. 2. ZARZĄD MOŻE UDZIELAĆ PEŁNOMOCNICTW DO PROWADZENIA SPRAW FUNDACJI.