Nazwa pełna

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU TARGOWEGO

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

KRS

0000274825

NIP

7792305893

REGON

300540164

Data rejestracji

27 lutego 2007 r.

Adres siedziby

Bukowska 12 / 122, 60-810 Poznań, Polska

Cel działania

1) reprezentowanie oraz ochrona interesów gospodarczych członków izby wobec organów administracji państwowej i samorządowej, sądów powszechnych i polubownych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych, 2) współtworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego w zakresie działalności prowadzonej na rynku targowym, 3) działanie na rzecz promocji i wspomagania rozwoju targów, 4) działanie na rzecz kształtowania dobrych obyczajów na rynku targowym , 5) spełnianie funkcji informacyjnej, doradczej, promocyjnej, szkoleniowej i badawczej na rzecz członków izby, 6) podejmowanie wszelkich innych działań dla dobra rynku targowego, uzasadnionych charakterem działalności izby, 7) ustanawianie i nadawanie tytułów honorowych, nagród i wyróżnień.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

149,8 tys. zł

Rada Izby, Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu izby upoważnieni są dwaj członkowie prezydium rady izby, w tym prezes rady izby. Dodatkowo, do składania oświadczeń woli w imieniu izby w sprawach majątkowych do wysokości świadczenia o równowartości 10. 000,00 eur: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu, 2) w przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu, tj. Prezes zarządu wraz z innym członkiem zarządu. W przypadku niepowołania zarządu lub istnienia okoliczności nadzwyczajnych wyłączających możliwość działania zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu izby upoważnieni są wyłącznie dwaj członkowie prezydium rady izby, w tym prezes rady izby.

Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010