Nazwa pełna

BEST TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000273731

NIP

9581565693

REGON

220369522

Data rejestracji

6 lutego 2007 r.

Adres siedziby

Łużycka 8A, 81-537 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

21,7 mln zł

Kapitał docelowy

750 tys. zł

Kapitał wpłacony

21,7 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem z zastrzeżeniem zdania następnego. Członkowie zarządu uprawnieni są do jednoosobowej reprezentacji spółki we wszelkich postępowaniach sądowych,we wszelkich postępowaniach egzekucyjnych oraz w zakresie dotyczącym wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z postępowaniami sądowymi oraz postępowaniami egzekucyjnymi.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Adres e-mail

TFIBEST@BEST.COM.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007