Dane aktualne

Nazwa pełna

BEST TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

6 lutego 2007 r.

KRS

0000273731

NIP

9581565693

REGON

220369522

Kapitał zakładowy

21.7 mln zł

Kapitał docelowy

750 tys. zł

Kapitał wpłacony

21.7 mln zł

Adres siedziby

Łużycka 8A, 81-537 Gdynia, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Tworzenie I zarządzanie funduszami inwestycyjnymi na podstawie ustawy I innych właściwych przepisów, w tym pośrednictwo w zbywaniu I odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu z prokurentem.

Jedyny akcjonariusz
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007

Ta organizacja ma jeszcze 9 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »