SPÓŁKA AKCYJNA

Numer KRS

0000273731

Numer NIP

9581565693

Numer REGON

220369522

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Kapitał zakładowy

21.7 mln

ul. Łużycka 8A

81-537 Gdynia

Polska

Działalność według PKD
  • 66, 30, Z, TWORZENIE I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI NA PODSTAWIE USTAWY I INNYCH WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW, W TYM POŚREDNICTWO W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA, REPREZENTOWANIE ICH WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ ZARZĄDZANIE ZBIORCZYM PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH