Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 24 maja 2022 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZADKU

KRS

0000273402

NIP

8291588343

REGON

731500053

Adres siedziby

Widawska 16, 98-240 Szadek, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

2 lutego 2007 r.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Szadku Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie w tym podpis prezesa

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Cel działania

A) krzewienie miłości do szadku, pielęgnowanie tradycji, upowszechnianie wiedzy o mieście, jego przeszłości, pracy oraz osiągnięć bieżących, b) współpraca z instytucjami, które mają wpływ na ożywienie życia społecznego i kultruralnego w mieście oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw, zmierzających do wzbogacenia oferty kulturalnej w gminie i regionie, c) wydawanie publikacji artystycznych i promocyjnych związanych z miastem i regionem, d) inspirowanie twórców do tworzenia dzieł tematycznie związanych z szadkiem jak również organizowanie konkursów, wystaw, festiwali, itp. E) utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami miasta, będącymi poza jego granicami, f) wydawanie własnych dyplomów, proporców lub innych pamiątkowych znaków związanych z szadkiem.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

2,9 tys. zł

Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 407 SĄD OKRĘGOWY W SIERADZU