Nazwa pełna

GREEN VENTURE SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000272806

NIP

7123049674

REGON

060212089

Data rejestracji

25 stycznia 2007 r.

Adres siedziby

Ustrzycka 6, 02-141 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Kapitał wpłacony

1 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu działający jednoosobowo bądź dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007