Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KOMENDANTÓW POLICJI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000272299

NIP

7372089678

REGON

120416590

Data rejestracji

18 stycznia 2007 r.

Adres siedziby

Żwirki I Wigury 7, 34-600 Limanowa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: a) propagowanie obywatelskich postaw oraz działanie na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, b) integracja środowiska komendantów policji, c) organizowanie i promocja życia kulturalnego, wypoczynku, sportu i rekreacji, d) reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków i współpraca z organami samorządu terytorialnego, e) ochrona interesów członków stowarzyszenia w zakresie przysługujących im uprawnień oraz świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych, a także sprawowania związanej z tym kontroli społecznej, f) kształtowanie patriotyzmu, wierności ojczyźnie i narodowi, a także pielęgnowanie pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo do reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych przysługuje dwóm członkom zarządu stowarzyszenia działających łącznie

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Adres WWW

WWW.KOMENDANCI.ORG

Adres e-mail

KOMENDANCI@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY