Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KOMENDANTÓW POLICJI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000272299

NIP

7372089678

REGON

120416590

Adres siedziby

Żwirki I Wigury 7, 34-600 Limanowa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: a) propagowanie obywatelskich postaw oraz działanie na rzecz bezpieczeństwa I porządku publicznego, b) integracja środowiska komendantów policji, c) organizowanie I promocja życia kulturalnego, wypoczynku, sportu I rekreacji, d) reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków I współpraca z organami samorządu terytorialnego, e) ochrona interesów członków stowarzyszenia w zakresie przysługujących im uprawnień oraz świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń socjalno-bytowych, zdrowotnych I kulturalnych, a także sprawowania związanej z tym kontroli społecznej, f) kształtowanie patriotyzmu, wierności ojczyźnie I narodowi, a także pielęgnowanie pozytywnych doświadczeń historii I tradycji zawodowych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo do reprezentowania stowarzyszenia I zaciągania zobowiązań majątkowych przysługuje dwóm członkom zarządu stowarzyszenia działających łącznie

Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 12. 05. 2018 r. - przyjęcie nowego brzmienia statutu

  • 07. 02. 2009 r. - zmiana: §4, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §32.

  • 15 października 2006 roku

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

{{ fieldValue.v }}