Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 25 marca 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KOMENDANTÓW POLICJI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000272299

NIP

7372089678

REGON

120416590

Data rejestracji

18 stycznia 2007 r.

Adres siedziby

Żwirki I Wigury 7, 34-600 Limanowa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: a) propagowanie obywatelskich postaw oraz działanie na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, b) integracja środowiska komendantów policji, c) organizowanie i promocja życia kulturalnego, wypoczynku, sportu i rekreacji, d) reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków i współpraca z organami samorządu terytorialnego, e) ochrona interesów członków stowarzyszenia w zakresie przysługujących im uprawnień oraz świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych, a także sprawowania związanej z tym kontroli społecznej, f) kształtowanie patriotyzmu, wierności ojczyźnie i narodowi, a także pielęgnowanie pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo do reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych przysługuje dwóm członkom zarządu stowarzyszenia działających łącznie

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Adres WWW

WWW.KOMENDANCI.ORG

Adres e-mail

KOMENDANCI@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY