Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 77, obowiązujące od 4 maja 2020 r.

Nazwa pełna

AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000271543

NIP

1070006155

REGON

140806789

Data rejestracji

9 stycznia 2007 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

107.9 mln zł

Kapitał wpłacony

107.9 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

Przedmiot pozostałej działalności
  • Reasekuracja

  • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

  • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.AXA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007